PM3O - Omgevingsmanagement

Parkmanagement

Langs de N50, in de Gemeente Kampen, ligt Bedrijvenpark Rijksweg 50. Het college van B&W van de Gemeente Kampen heeft voor dit bedrijvenpark gekozen voor parkmanagement. Bedrijventerreinen kennen een levenscyclus. Indien niet op regelmatige basis onderhoud wordt verricht, wordt deze levenscyclus aanzienlijk verkort. Het parkmanagement op bedrijvenpark RW50 wordt uitgevoerd door PM3 Omgevingsmanagement. Hiermee wordt de basis gelegd voor een bedrijventerrein waar kwaliteit en uitstraling op een hoog niveau worden gehandhaafd. Dit zorgt ervoor dat het in dit bedrijvenpark prettig werken en ondernemen is.

Mandelige zaken
Tevens is bepaald dat kopers van een kavel op dit bedrijvenpark de eigendomsrechten krijgen op een onverdeeld aandeel in de mandelige zaken. Deze mandelige zaken zijn aangewezen in de akte van mandeligheid en de wijziging op de akte van mandeligheid. De mandelige zaken betreffen in hoofdzaak de bermen van de wegen op Bedrijvenpark Rijksweg 50 en de hierin gelegde (of te leggen) nutsvoorzieningen. De Gemeente Kampen is verantwoordelijk voor de wegen (inclusief verkeersborden en dergelijke), de waterlopen en delen van het openbare groen. De gemeente is zelf mandelig eigenaar voor de nog niet verkochte gronden.

Dienstenpakket
In het collectieve dienstenpakket zijn de volgende diensten opgenomen: terreinbeveiliging, alarmopvolging, bewegwijzering, een servicepunt voor vragen en het toezichthouden op de openbare ruimte en groenbeheer. Een uitbreiding van het collectieve pakket met extra diensten is mogelijk in overleg met de parkmanager.

Parkmanager
Voor bedrijvenpark Rijksweg 50 is Gerdi de Vries aangesteld als parkmanager. Zij is een eerste aanspreekpunt voor ondernemers en de gemeente en zij behartigt de belangen van de mandelige eigenaren. Daarnaast coördineert zij de dienstverlening en informeert zij de mandelige eigenaren regelmatig over ontwikkelingen d.m.v. een nieuwsbrief en/of website.

Kijk op de contactpagina voor gegevens.

Delen op:

Deelgenoten: