Terug naar nieuws

Geplaats op 24 december 2020

Terugblik 8e editie Denktank N50 – 11 december 2020

rijksweg-rw50

Vrijdag 11 december vond de 8e editie van de Denktank N50 plaats. Wat speelt er op het gebied van mobiliteit in Kampen?

In december zijn diverse ondernemers bijgepraat over alle ontwikkelen m.b.t. mobiliteit in Kampen. Dit gebeurde in een digitale editie van het denktankoverleg N50.

Een samenvatting:

Acties corridor N50:
Rijkswaterstaat heeft een online informatieavond gehouden. Deze is hier terug te kijken: Rijkswaterstaat on Vimeo

Op deze avond heeft RWS het 100% ontwerpplan voor het ontwerp tracébesluit gepresenteerd. Half maart 2021 gaat het ministerie over tot besluitvorming. Daarna ligt dit ontwerp tracébesluit ter inzage. Naar verwachting wordt eind 2021 het definitieve tracébesluit vastgesteld. In 2022 wordt de planvoorbereiding opgestart. Realisatie start eind 2022 en naar verwachting is de verdubbeling in 2023 gereed.

Rijkswaterstaat heeft, mede naar aanleiding van een verzoek vanuit de regio, besloten om in het voorjaar van 2021 ‘multidot-lengtemarkering’ toe te passen op het gedeelte van de N50, tussen afslag Kampen en de Ramspolbrug. Weggebruikers die door omstandigheden de lengtemarkering overschrijden worden door het intense geluid en de trillingen in de auto geattendeerd hun voertuig weer binnen de lijnen te sturen. Omdat deze overschrijding van de lengtemarkering maar incidenteel plaatsvindt, past deze maatregel binnen de geldende geluidsnormen.

Mede naar aanleiding van de petitie van de raadsleden van gemeente Noordoostpolder, is door de Gedeputeerde Staten van Flevoland en Overijssel besloten om samen met Rijkswaterstaat een nieuwe kostenraming uit te werken voor het verdubbelen van de overige delen van de N50. In het verleden zijn deze kosten geraamd op 100-150 miljoen, maar is dat nog realistisch? Inmiddels is duidelijk geworden dat het rijk middelen heeft geprogrammeerd voor de aanpak van de N35 en A28. Hierdoor ontstaat weer meer ruimte om de aanpak van het resterende deel van de N50 opnieuw op de agenda te krijgen.

Werkzaamheden N307
Het werk aan de N307 is gestart. Als eerste wordt de parallelweg tussen de Schansdijk – Van Doorneweg gerealiseerd. Deze werkzaamheden worden in maart 2021 afgerond. Daarna wordt gestart met de overige werkzaamheden op de N307. Voor het volgende denktankoverleg wordt de omgevingsmanager van dit project uitgenodigd. Zij zal tijdens het overleg nader uitleg geven over de werkzaamheden, omleidingsroutes en planning.

Subsidieregelingen werkgeversaanpak
Door corona is het reisgedrag van medewerkers aangepast. Gedragsverandering is moeilijk en daarom is vanuit de werkgeversaanpak gekeken hoe deze gedragsverandering vastgehouden kan worden. Om dit te stimuleren zijn twee subsidieregelingen beschikbaar.  

 • Subsidie voor het opstellen van een thuiswerkplan
  Voor bedrijven >50 FTE. Zij kunnen voucher van € 3000 a € 4000 aanvragen voor het opstellen van een thuiswerkplan.

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/voucherregeling-thuiswerkplannen/

 • Subsidie Slimme en duurzame mobiliteit Overijssel
  Voor alle ondernemers die activiteiten uitvoeren die erop gericht zijn autoverkeer in de spits verder te beperken (en als gevolg daarvan de CO2 uitstoot te beperken). De bijdrage is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een minimum van € 500,- en een maximum van € 50.000,- per aanvraag. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Fietsbeloningssysteem inzetten (bijv. Trappers of fietsendnaarjewerk).
  • Inzet/aanschaf zakelijke deelmobiliteit
  • Fietsenstalling maken, uitbreiden of overkappen met zonnepanelen (laadinfra voor e-bikes)
  • Voorzieningen voor videoconferencing.
  • E-hubs op bedrijventerrein

Subsidie Slimme en duurzame mobiliteit Overijssel – Provincie Overijssel

 

Gedragsbeïnvloeding: voorbeeld van N36 ook toepasbaar op N50?
Op de N36 loopt momenteel een pilot m.b.t. gedragsbeinvloeding. Deze pilot is door Kina Pijl van Rijkswaterstaat toegelicht. Deze aanpak lijkt ook voor de N50 interessant. De aanpak N36 spreekt de denktank N50 aan. De denktank wil graag eerder beginnen dan de pilot N36 (in 2023) is afgerond. Gezamenlijk wordt gekeken wat mogelijk is.

Kamper Deelfiets
Oumar Sylla en Michael Wolf hebben een presentatie gegeven over de Kamper Deelfiets. Kampen Deelfiets is een onderdeel van Deelfiets Nederland en zet in op het stallen van deelfietsen op stations. Ook op beide stations in Kampen staan elektrische fietsen. De deelfietsen zijn eenvoudig te openen via bluetooth met een app. Ook in Zwolle zijn er al flink wat bedrijven die een deel-e-bike van Deelfiets Nederland leasen. Ook hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de eerder genoemde subsidieregeling.
Meer informatie: Hallo Nederland laten we beginnen met delen – Deelfiets Nederland


Ontwikkelingen openbaar vervoer – nieuwe concessie en ontbrekende schakels
Sinds december 2020 is gestart met de openbaar vervoerconcessie IJssel-Vecht. De elektrische bussen rijden nu nog voornamelijk over de Veluwe en door Salland. Het openbaar vervoer in de gemeente Kampen valt tot december 2023 binnen de concessie IJsselmond en zal vanaf dan onderdeel uitmaken van de concessie IJssel-Vecht. De huidige concessie IJssel-Vecht wordt gezien als een noodconcessie (i.v.m. problemen aanbesteding) en heeft een doorlooptijd van maximaal 2 jaar. Voor deze concessie wordt in 2021 een nieuwe aanbesteding voorbereid en in uitvoering gebracht. Dit biedt ons de mogelijkheid om recente ontwikkelingen kenbaar te maken richting de provincie, met het verzoek deze te betrekken binnen de aanbesteding. Door corona wordt het openbaar vervoer gemiddeld 50% minder benut. Om kostendekkend te blijven worden er nu naar verwachting tijdelijk lijnen geschrapt.

Graag gaat Rik Hartgers met ondernemers in gesprek over het openbaar vervoer/ deelmobiliteit voor de toekomst. Is het bijvoorbeeld wenselijk om buslijn 143 over het bedrijventerrein te laten rijden?
Begin 2021 wordt hiervoor een online bijeenkomst georganiseerd. Wilt u meedenken? Laat het weten via [email protected].


Zero emissie stadslogistiek
Tom Tillemans heeft meer verteld over de ontwikkelingen m.b.t. zero emissie stadslogistiek. Huidige status zones Kampen en Zwolle:

 • Zero Emissie zone Zwolle
  Vanaf 1-1-2025
 • Zero Emissie zone Kampen
  Een zero emissie zone mag 4 jaar na een positief besluit van de gemeenteraad worden ingesteld. In 2023 wordt de mobiliteitsvisie van de gemeente Kampen geactualiseerd. Het instellen van een zero emissie zone zou hierin benoemd kunnen worden. Als de raad deze visie in 2023 goedgekeurd heeft, zou er op zijn vroegst in 2028 een zero emissie zone in Kampen kunnen worden ingesteld.

Het is een wens vanuit gemeente/provincie om het vervoer in de binnenstad met ANPR camera’s te monitoren. Het gaat hierbij dan om de intensiteit van het verkeer, type voertuigen en routes. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk in het kader van het programma Slimme, Duurzame en Veilige Logistiek, met als uiteindelijk doel de binnensteden veiliger en aantrekkelijker te maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers en de uitstoot van CO2 hier te reduceren . Wellicht is het maken van een logistieke hub ook voor Kampen interessant.


Volgende digitale denktankoverleg

De deelnemers hebben enthousiast gereageerd op deze digitale opzet van het denktankoverleg. Ze vonden het nuttig om op deze manier bijgepraat te worden en samen te discussiëren over de kansen die er zijn. Dit levert alle deelnemende partijen energie op.

Wilt u de volgende keer rechtstreeks een uitnodiging ontvangen voor dit overleg? Laat het dan aan ons weten via [email protected]

 

Delen op:

Deelgenoten: