Terug naar nieuws

Geplaats op 17 oktober 2018

Omgevingsmanager Rijkswaterstaat aanwezig bij 5e overleg denktank N50

rijksweg-rw50

Op maandag 1 oktober vond het 5e overleg van de denktank N50 plaats. Dit keer was Wim van der Haak, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat te gast. De aanwezigheid van deze omgevingsmanager zorgde voor een hoge opkomst bij dit overleg. Dit geeft eens te meer aan hoe belangrijk de verbreding van de N50 voor ondernemend en logistiek Kampen is.

Proces en planning N50
De omgevingsmanager heeft de aanwezige ondernemers geïnformeerd over het proces en de planning m.b.t. de verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid. De brede lobby heeft ervoor gezorgd dat dit deel van de N50 aangepakt gaat worden en dat de planning naar voren is gehaald.

De tijdslijn ziet er als volgt uit:

 • December 2017 – minister van infrastructuur en waterstaat heeft een start beslissing N50 genomen. Dankzij het vele en goede lobby werk heeft de minister dit besloten en het project naar voren gehaald.
 • Momenteel loopt de sollicitatieprocedure binnen RWS voor het samenstellen van het projectteam.
 • Begin 2019 start de planstudie, dit duurt 1 a 2 jaar.
 • September 2020: het ontwerp tracébesluit
 • Juli 2021: definitief tracébesluit na doorlopen wettelijke procedure.
 • Na het definitieve tracébesluit is er nog een mogelijkheid om in hoger beroep te gaan via raad van state.
 • Maart 2022: kan het tracébesluit onherroepelijk verklaard worden bij de raad van state. Alle beroepen zijn dan afgehandeld.
 • Oktober 2023: Verdubbeling N50 Kampen – Kampen Zuid een feit.

Bovenstaande procedure is de reguliere procedure. De ‘motie Dijkstra’ is aangenomen. In deze motie is afgesproken het proces te verkorten, zodat de weg in 2022 klaar is.

Wim van der Haak geeft aan dat dit mogelijk is, als een aantal processen gelijktijdig opgepakt worden. Zo kan RWS aannemers vroegtijdig benaderen en het aanbestedingstraject naar voren halen, zodat het werk ook eerder gegund kan worden.  Ook kan de aannemer wellicht het werk sneller uitvoeren.

Er was ruimschoots de gelegenheid voor ondernemers om vragen te stellen en aandachtspunten te delen.

Bereikbaarheid speerpunt ondernemerskoepel de Hanze
Ondernemerskoepel De Hanze wil ondernemers binnen de gemeente Kampen versterken en op een professionele en gestructureerde wijze verbinden met elkaar, de overheid, de regio, kennisinstituten en maatschappelijke initiatieven.  Voor wat betreft bereikbaarheid pleit Frans van der Kolk voor een integrale aanpak, in samenwerking met VNO-NCW en MKB Regio Zwolle, waarbij wordt gestuurd op resultaten. Frans van der Kolk brengt dit als ambassadeur van MKB Regio Zwolle onder de aandacht bij het bestuur.

Samenwerken aan mobiliteitsvisie Kampen
De aanwezige ondernemers zijn zich bewust dat er een grote wensenlijst is en dat alles niet in één keer uitgevoerd kan worden. Wel is het belangrijk dat de wensen op de agenda blijven staan en dat er één plan komt voor de regio Kampen.  In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een nieuwe mobiliteitsvisie moet komen, de ondernemers willen hier graag hun bijdrage aan leveren.

Zes tips voor fietsstimulering
Veel ondernemers in Kampen zijn actief met fietsstimulering. Arnold Helfrich, mobiliteitsmakelaar, gaf de ondernemers 6 tips mee:

 1. Benut de vrije ruimte in de WKR:
  de vergoeding voor de aanschaf van de fiets kan als eindheffingsloon in de vrije ruimte van de werkkostenregeling ondergebracht worden, dus belastingvrij.
 2. Benut belaste kilometervergoeding: is de vrije ruimte al volledig benut? Dan kunt u als werkgever een belastingvrije kilometervergoeding van 19 cent geven.
 3. Opnemen in cafetariamodel: de werknemer kan vakantiegeld, bonus- of vakantiedagen uitruilen. Dit kan budgetneutraal voor de werkgever.
 4. Fiets verstrekken of ter beschikking stellen: als werkgever kunt u een fiets ter beschikking stellen aan uw werknemers. U kunt het eigendom overdragen of de fiets in bruikleen geven.
 5. Aanbieden van een leasefiets: fietsen leasen is ook een optie, vooral voor duurdere fietsen zoals elektrische fietsen. Dit kan zowel binnen als buiten de WKR. Het kan middels bedrijfslease en private lease.
 6. Aanbieden van een renteloze lening: bij een renteloze lening of een lening met een lagere rente dan de bank, hoeft u dit voordeel niet bij de werknemer te belasten. Rentevoordelen op leningen voor een (elektrische) fiets hebben een nihilwaardering.

Ook net als bijvoorbeeld Zalsman, Impact en ITM aan de slag met fietsstimulering? Neem dan contact op met de Arnold Helfrich via [email protected]
Zie bijgaand door TwenteMobiel ontwikkelde brochure.

Denktank N50
De denktank N50 is een groep met ondernemers uit Kampen die meedenkt en over mobiliteitsvraagstukken en hun eigen rol daarbij. De denktank ontstond begin 2017 na een brede bijeenkomst over de N50, de lobby rond de N50, logistiek en mobiliteit. De groep met ondernemers komt ongeveer vier keer per jaar bijeen om de voortgang m.b.t. de bereikbaarheid van Kampen en doorstroming/verdubbeling N50 te bespreken. Dit doen zij o.a. door te kijken naar verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, slimme techniek en infrastructurele maatregelen.

De denktank N50 valt onder het programma Slimme & Duurzame Mobiliteit regio Zwolle en is een vervolg op het programma Beter Benutten. Het nieuwe programma kent een bredere regio en richt zich meer op slimme en duurzame mobiliteit. CO2 besparing is hierbij een belangrijke pijler.

 

Delen op:

Deelgenoten: