Terug naar nieuws

Geplaats op 4 september 2023

Meeliftregeling B(l)oeiend RW50

rijksweg-rw50

De provincie heeft aan ons subsidie verstrekt voor het totale project B(l)oeiend RW50. We kunnen dus aan de slag met onze plannen om het bedrijvenpark te vergroenen!

Het totale project bestaat uit twee delen:

 1. B(l)oeiend RW50 -> het collectieve plan
  Het gaat hierbij om het realiseren van een wandelpad op het bedrijvenpark. Het wandelpad wordt aangelegd op de middenberm tussen het bedrijvenpark en de N50 in. Om deze strook te bereiken worden vier loopbruggen gerealiseerd. Deze stroken zijn ook geschikt voor het inzaaien van een inheems bloemenmengsel, waardoor dit straks echt bloeiende bermen worden. Vanaf elke locatie op het bedrijvenpark kan straks in de lunchpauze een mooi en veilig rondje gelopen kan worden.
 2. B(l)oeiend RW50 zet ondernemers in beweging

Door de uitvoering van het project B(l)oeiend RW50 verbeteren wij het bedrijvenpark. We realiseren tenslotte een veilige wandelroute en meer biodiversiteit op het terrein.

Maakt dit u enthousiast om ook uw eigen bedrijf of bedrijfsterrein te verbeteren? Heeft u plannen op de plank liggen, maar een ‘zetje’ nodig om deze tot uitvoering te brengen?

U kunt meeliften op de subsidie die is toegekend aan het bedrijvenpark.

Stimulering voor ondernemers op RW50
Een deel van de aan ons verstrekte subsidie zetten wij in voor het stimuleren van ondernemers om het bedrijvenpark RW50 te verbeteren. Dit noemen wij “de stimuleringsbijdrage”.- Hiermee financieren wij een deel van de kosten die ondernemers maken voor het verbeteren van het bedrijvenpark RW50. De stimuleringsbijdrage heeft betrekking op de volgende maatregelen:

 1. Groene daken en/of groene gevels
  Voor het leveren en aanbrengen van groene daken en/of gevels is maximaal 50% van de uitvoeringskosten met een maximale bijdrage van € 15,- per m2 beschikbaar.
 2. Aanbrengen terreingroen / eetbare lunchplek
  Voor het leveren en aanbrengen van terreingroen en/of het realiseren van een eetbare lunchplek is maximaal 50% van de uitvoeringskosten met een maximale bijdrage van € 17,50 per m2 beschikbaar.
 3. Afvangen regenwater
  Voor het afvangen van regenwater is maximaal 50% van de uitvoeringskosten met een maximale bijdrage van € 20,- per m2 beschikbaar.
 4. Vergroenen parkeerplaatsen inclusief realiseren laadinfrastructuur
  Voor deze maatregel is maximaal 50% van de uitvoeringskosten met een maximale bijdrage van € 3.500,- beschikbaar voor het realiseren van 2 groene parkeerplaatsen inclusief 2 laadpunten.

Inschrijven, hoe gaat dit in zijn werk?
De stimuleringsbijdrage stellen wij beschikbaar op 2 verschillende momenten (tranches) en op basis van de volgende voorwaarden:

 • Het totale beschikbare bedrag bedraagt € 180.000. Dit bedrag verdelen wij gelijkwaardig over twee tranches. Dat wil zeggen 50% voor tranche 1 (€ 90.000,-) en 50% voor tranche 2 (€ 90.000,-).
 • Als u wilt meedoen met tranche 1, dan moet uw inschrijving voor 1 oktober 2023 bij ons binnen zijn. Als u wilt meedoen met tranche 2, dan moet uw inschrijving voor 1 oktober 2024 binnen zijn.
 • Inschrijving geschiedt volgens dit formulier. U kunt zich voor alle maatregelen inschrijven
 • Voor deze datum levert u bij parkmanager Gerdi de Vries een offerte in van uw plannen. Dit kan via [email protected]

In deze offerte staat in ieder geval:

  • Wat u gaat doen
  • Wat de kosten per m2 zijn (voor maatregel 1, 2 en 3) en de totale kosten (voor maatregel 4)
  • Wanneer de maatregel uitgevoerd gaat worden. Voor wat betreft de groene maatregelen geldt dat het beste seizoen voor inzaaien/planten het najaar is. We gaan er dan ook vanuit dat groene maatregelen in het najaar uitgevoerd worden.
  • Wat het beoogde effect van de maatregel is

Uiteraard ontvangt u een bevestiging van ontvangst.

 • Mocht het aantal inschrijvingen het beschikbare budget per maatregel overschrijven, dan verdelen wij het beschikbare subsidiebedrag per maatregel naar rato over de aangevraagde bedragen. U kunt dan zelf beslissen of u dat nog de moeite waard vindt, of een nieuwe poging doet in tranche 2. Als er budget overblijft, hevelen we dit over naar tranche 2. In ieder geval gaat u er mee akkoord dat u binnen een jaar de maatregel uitvoert waarvoor u een bijdrage ontvangt.
 • Het zou fijn zijn als er een mogelijkheid is om aan te geven dat dit project mogelijk is gemaakt door de provincie Overijssel. Dat kan fysiek (een bordje op het terrein), maar ook digitaal (bijvoorbeeld bij posts op social media).

Overige voorwaarden

 • Wij sluiten met de ondernemers aan wie bij een stimuleringsbijdrage verstrekken een overeenkomst. Daarin worden afspraken vastgelegd over het realiseren van de maatregel(en) en de uitbetaling van de stimuleringsbijdrage. De volgende afspraken worden daarin in ieder geval opgenomen:
 • De afrekening vindt plaats na realisatie van de maatregel(en). Hiervoor overlegt u de facturen en eventueel ook foto’s (wat voor ons voor de verantwoording van de subsidie van de provincie weer belangrijk is). Het toegekende subsidiebedrag stellen we dan direct in één keer beschikbaar (uiterlijk binnen 10 werkdagen).
 • Er geldt een instandhoudingsplicht van minimaal 5 jaar na realisatie.

Tot slot
Deze meeliftregeling is naar eer en geweten opgesteld in samenspraak met de beheercommissie. We leggen verantwoording af in de deelgenotenvergadering. Aangezien wij de stimuleringsbijdrage verlenen (en niet de provincie) staat er tegen onze beslissing geen rechtsbescherming open bij de bestuursrechter. Wel kunt u met ons in gesprek gaan als u het niet eens bent met de verdeling van de stimuleringsbijdrage.

Mocht u hierover vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen.

Delen op:

Deelgenoten: